Titanium Base CAD/CAM

Titanium Base CAD/CAM

Titanium Base CAD/CAM

Ceramic Abutments with Titanium Base

Ceramic Abutments with Titanium Base

Ceramic Abutments with Titanium Base

Trụ phục hình toàn sứ - Full Ceramic Abutments

Trụ phục hình toàn sứ - Full Ceramic Abutments

Trụ phục hình toàn sứ - Full Ceramic Abutments

Trụ phục hình cá nhân hoá chính hãng - The original customized milling abutments

Trụ phục hình cá nhân hoá chính hãng - The original customized milling abutments

Trụ phục hình cá nhân hoá chính hãng - The original customized milling abutments

Trụ lấy dấu kỹ thuật số - CAD positioner/ Scan body

Trụ lấy dấu kỹ thuật số - CAD positioner/ Scan body

Trụ lấy dấu kỹ thuật số - CAD positioner/ Scan body